Regulamin 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa zasady korzystania z klubów LadiesGym(dalej “Klub”), prowadzonych przez LGF Sp. Z o. o. SP. K. z siedzibą w Warszawie oraz LGF Sp. Z o. o. 2 SP. K. z siedzibą w Warszawie; ul. Pasaż Ursynowski 3/15U 02-784 Warszawa, dalej: LadiesGym.
 3. Z usług Klubu LG korzystać mogą kobiety, które ukończyły 18 rok życia, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług Klubu LG może korzystać kobieta, która ukończyła 16 rok życia. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu LG tylko pod bezpośrednią opieką ustawowego przedstawiciela lub za jego zgodą, po przedłożeniu stosownego upoważnienia.
 4. Korzystające z usług Klubu LG, o których mowa w ust. 2 powyżej, zwane będą dalej Klubowiczkami.
 5. Korzystanie z usług Klubu LG odbywa się na podstawie umowy członkowskiej zawartej pomiędzy Klubowiczką a LadiesGym.
 6. Klubowiczki korzystające z usług Klubu w ramach umowy członkowskiej, przy pierwszej wizycie w Klubie LG przekazują swoje dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji tej umowy.
 7. Kluby LG otwarte są dla Klubowiczek w godzinach, wskazanych w warunkach członkowstwa i zależą od wybranego przez Klubowiczkę Pakietu usług, tj.:
 • Pakiet PODSTAWOWY 8-WEJŚĆ – 8 wejść w miesiącu wg harmonogramu udostępnionego na stronie internetowej ladiesgym.pl oraz w poszczególnych Klubach LG, z wyjątkiem przerw w których odbywają się grupowe zajęcia sportowe. Pakiet Srebrny nie obejmuje zajęć dodatkowych odbywających się w Klubie. Pakiet podstawowy obejmuje zajęcia odbywające się poza Klubem (nordic walking,wspólne bieganie, stretching na powietrzu itd).
 • Pakiet SREBRNY – wg harmonogramu udostępnionego na stronie internetowej ladiesgym.pl oraz w poszczególnych Klubach LG, z wyjątkiem przerw w których odbywają się grupowe zajęcia sportowe. Pakiet Srebrny nie obejmuje zajęć dodatkowych odbywających się w Klubie. Pakiet srebrny obejmuje zajęcia odbywające się poza Klubem (nordic walking,wspólne bieganie, stretching na powietrzu itd).
 • Pakiet ZŁOTY – wg harmonogramu udostępnionego na stronie internetowej ladiesgym.pl oraz w poszczególnych Klubach LG. Pakiet Złoty obejmuje wszystkie regularne zajęcia dodatkowe.
 • Pakiet INDYWIDUALNY – Pakiet zawiera wszystkie powyższe pakiety (PODSTAWOWY, SREBRNY, ZŁOTY) plus dodatkowe indywidualnie dobrane usługi.

Jednocześnie LadiesGym zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia godzin otwarcia Klubu w święta państwowe lub kościelne oraz zmiany godzin otwarcia Klubu w uzasadnionych przypadkach.

 1. Karta Klubowiczki
 2. Uzyskanie statusu Klubowiczki, wiąże się z otrzymaniem karty członkowskiej, którą Klubowiczka zobowiązuje się okazywać każdorazowo wchodząc na teren Klubu LG.
  2. Karta klubowiczki jest imiennym dokumentem uprawniającym do wstępu do Klubu LG oraz do korzystania z jego usług.
  3. Klub LG zastrzega sobie prawo własności karty klubowiczki i chipu, które z chwilą rozwiązania Umowy Członkowskiej, podlegają natychmiastowemu zwrotowi.
  4. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty klubowiczki lub chipu, Klubowiczka zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym pracownika Klubu LG.
  5. Kartą klubowiczki i chipem może posługiwać się wyłącznie Klubowiczka. W przypadku stwierdzenia przekazania karty klubowiczki lub chipu innej osobie, Klub LG zastrzega sobie prawo do zatrzymania karty klubowiczki oraz rozwiązania Umowy Członkowskiej bez zachowania okresu wypowiedzenia z Członkinią, która przekazała kartę klubowiczki lub chip innej osobie.
 3. Zasady korzystania z Klubu
 1. Klubowiczka zobowiązana jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu LG w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Na terenie Klubów LG obowiązuje bezwzględny zakaz:
 3. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;
 4. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;
 5. używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
 6. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody LadiesGym;
 7. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
 8. Klubowiczki, przebywające na terenie Klubu LG, zobowiązane są do:
 9. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych Klubowiczek
  i Trenerek;
 10. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu LG na uszkodzenie lub zniszczenie;
 11. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
 12. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od Trenerek Klubu LG) przed przystąpieniem do jego używania;
 13. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
 14. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
 15. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z pryszniców;
 16. LadiesGym nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami Trenerek Klubu LG lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Klubowiczkę.
 17. Każdy Klubowiczka korzysta z usług Klubu LG na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 18. Trenerki Klubu LG nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Klubowiczka powinna zasięgnąć profesjonalnej opinii lekarskiej.
 19. Klubowiczka zobowiązana jest do noszenia na terenie Klubu LG czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste i sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń.
 20. Kluby LG są monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych.
 21. LadiesGym nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu LG, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia LadiesGym do rozwiązania członkowskiej
  w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 22. Zajęcia grupowe
 1. W trakcie korzystania ze sprzętu sportowego znajdującego się w Klubie LG lub uczestnictwa w zajęciach grupowych Klubowiczka zobowiązana jest stosować się do instrukcji obsługi sprzętu sportowego lub poleceń i wskazówek Trenerek.
 2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Klubowiczka zobowiązana jest do korzystania z ręcznika.
 3. Klub LG prowadzi system rezerwacji miejsc na zajęciach grupowych, z pierwszeństwem dla Klubowiczek korzystających z usług świadczonych przez LadiesGym w ramach Pakietu Złotego.
 4. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w nich. Jeżeli Klubowiczka spóźnia się, jej miejsce na zajęciach grupowych może zająć Klubowiczka z listy rezerwowej.
 5. W przypadku powzięcia przez Trenerkę wątpliwości co do zgodności ilości Klubowiczek na zajęciach grupowych z ilością Klubowiczek zapisanych na zajęcia, Trenerka uprawniona jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez Klubowiczki, które na liście się nie znajdują.
 6. Klubowiczka korzystająca z zajęć grupowych jest zobowiązana do poinformowania Trenerki o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
 7. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu LG upoważniony jest wyłącznie personel LadiesGym.
 8. LadiesGym zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Trenerki oraz odwołania zajęć grupowych
  w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.
 9. Promocje
 1. Poza ofertą stałą, LadiesGym może wprowadzać okresowo oferty specjalne (dalej: „Promocje”).
 2. Promocje nie podlegają łączeniu.
 3. Osoba przyprowadzona przez Klubowiczkę otrzyma taką samą ofertę.
 4. Klubowiczka, korzystająca z Promocji, zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, regulaminem Promocji oraz Ogólnymi Warunkami Umowy. Nieznajomość w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przestrzegania ich postanowień.
 5. Postanowienia końcowe
 1. Klubowiczka może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez LadiesGym. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu LG, listownie na adres wybranego Klubu lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@ladiesgym.pl. W zgłoszeniu Klubowiczka powinna wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. LadiesGym zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji
  w terminie 14 dni, dokładając jednocześnie starań o jak najszybsze jej rozpatrzenie.
 2. Regulamin dostępny jest w Klubie LG oraz na stronie internetowej ladiesgym.pl.a
 3. LadiesGym zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w Klubie LG oraz na stronie internetowej www.ladiesgym.pl.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Zaproś koleżankę otrzymaj rabat 180zł” dla LadiesGym Ursynów jest:
LGF SP Z O.O. SP.K, ul. Pasaż ursynowski 3 /15U, 02-784, Warszawa
NIP:5252601730 KRS:0000532168 REGON:360164412
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Zaproś koleżankę”.
3. Zasięg Promocji ogranicza się do Klubu LadiesGym znajdującego się przy ul. Pasaż ursynowski 3 /15U, 02-784, Warszawa
4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.01.2020 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.
1. Każda klientka, polecająca klub LadiesGym dowolnej osobie w okresie trwania Promocji, otrzyma rabat jeżeli osoba ta podpisze umowę członkowską z LADIESGYM SP Z O.O. SP.K. oraz wskaże klientkę polecającą.
2. Rabat przyznawany z tytułu Promocji wynosi 180zł.
3. Rabat 180 zł podzielony jest na 9 rat członkowskich, za każdej odejmowana jest kwota 20 zł.
4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi aktualnie w salonie.

Postanowienia końcowe
1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. LGF SP Z O.O. SP.K zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Zaproś koleżankę otrzymaj rabat 180zł” dla LadiesGym Ochota oraz LadiesGym Gocław jest:
LGF SP. Z O.O. 2 SP. K., Pasaż ursynowski 3/15U, 02-784, Warszawa, NIP:9512438856,REGON:367358160
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Zaproś koleżankę”.
3. Zasięg Promocji ogranicza się do Klubu LadiesGym Ochota znajdującego się przy ul. ul. Bohdanowicza 21 lok U2, 02-127, Warszawa, Klubu LadiesGym Gocław znajdującego się przy ul. Gen.Romana Abrahama 12 lok. 1, 03-998, Warszawa
4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.01.2020 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.
1. Każda klientka, polecająca klub LadiesGym dowolnej osobie w okresie trwania Promocji, otrzyma rabat jeżeli osoba ta podpisze umowę członkowską z LGF SP. Z O.O. 2 SP. K., oraz wskaże klientkę polecającą.
2. Rabat przyznawany z tytułu Promocji wynosi 180zł.
3. Rabat 180 zł podzielony jest na 9 rat członkowskich, za każdej odejmowana jest kwota 20 zł.
4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi aktualnie w salonie.

Postanowienia końcowe
1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. LGF SP. Z O.O. 2 SP. K., zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

REGULAMIN KONKURSU MOTTO LADIESGYM

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest „Motto LadiesGym” LGF SP. Z O.O. 2 SP. K., Pasaż ursynowski 3/15U, 02-784, Warszawa, NIP:9512438856,REGON:367358160
LGF SP Z O.O. SP.K, ul. Pasaż ursynowski 3 /15U, 02-784, Warszawa
NIP:5252601730 KRS:0000532168 REGON:360164412

2. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od sierpnia 2020 do października 2020. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w przypadku nie osiągnięcia minimalnej frekwencji uczestnictwa 20 osób.)

3. Konkurs rozstrzyga prezes spółki na podstawie najlepszego hasła marketingowego związanego z tematyką spółki.

4. Propozycje dotyczące haseł należy zamieścić na karcie konkursowej.

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca klubowiczem spółki.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu w placówce spółki.
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest wymyślenie hasła marketingowego, polecenie dwóch osób na bezpłatny trening oraz wystawienie pozytywnej opinii w Google.

2. Nagrodę w danym miesiącu otrzyma ta osoba, która spełni wszystkie wymagania, a jej hasło wybierze prezes spółki.

3. Nagrodami w Konkursie są:
a) Tablet samsung
b) Voucher SPA
c) inne

(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu)

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: prezes Mikołaj Zdunek

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu  „500zł na podróż!” jest:
LGF SP Z O.O. 2 SP.K, ul. Pasaż ursynowski 3 /15U, 02-784, Warszawa
NIP:9512438856
REGON:367358160
KRS:0000680232
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „500zł na podróż!”.
3. Zasięg konkursu ogranicza się do Klubu LadiesGym znajdującego się przy ul.Gen.Romana Abrahama 12 lok. 1, 03-998, Warszawa
4. Czas trwania konkursu jest określony i obejmuje okres od 25.08.2017 do 30.09.2017 r.

Warunki i zasady udziału w konkursie.
1. Aby móc wziąć udział musisz być Klubowiczką LadiesGym Gocław (Jeżeli nie jesteś jeszcze Klubowiczką zapisz się na darmową konsultację: https://ladiesgym.pl/goclaw , zadzwonimy do Ciebie)
2. Voucher należy zrealizować przez biuro podróży whynotholidays.pl Why Not HOLIDAYS należy do Why Not TRAVEL sp. z o. o. sp. k.
z siedzibą w Kielnarowej 108A, 36-020 Tyczyn.
3. Voucher należy zrealizować do końca roku 2017 (31.12.2017)

Postanowienia końcowe
1. Udziału w konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki konkursu określone niniejszym regulaminem.
2. LGF SP Z O.O.  2 SP.K zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

KARNET OPEN
Karnet open zawiera w sobie trening obwodowy, zajęcia dodatkowe oraz konsultacje.

KARNET 8-WEJSC-6-MC
Karnet open zawiera w sobie trening obwodowy. Karnet nie zawiera zajęć dodatkowych oraz konsultacji.