I.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://ladiesgym.pl/sklep/ prowadzony jest przez LadiesGym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pasaż ursynowski 3/15U,
  02-784 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000532168 NIP 5252601730 REGON 360164412
  (dalej Ladies Gym).
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania ze E-sklepu zarówno przez konsumentów, jak przedsiębiorców.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Ladies Gym.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane
  w polityce prywatności opublikowanej na stronie E-sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i koniczne do prawidłowego korzystania z zasobów E-sklepu.
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze E-sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych z prawdą.
 6. Wszystkie ceny Produktów w E-sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają aktualną stawkę podatku VAT). E-sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian cenowych, wprowadzania do oferty nowych Produktów oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmian cenowych.

II.Definicje

 1. E- sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://ladiesgym.pl/sklep/ za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
 2. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Sprzedawca – LadiesGym.
 5. Adres Spółki – LadiesGym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Pasaż ursynowski 3/15U, 02-784 Warszawa.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem E-sklepu.
 7. Produkt – dostępna w E-sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Produktu.
 9. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
  w E-sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży,
  w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w E-sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym znajdują są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonym przez niego Zamówieniu
  w E-sklepie.
 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
  na rzecz Klienta za pośrednictwem E-sklepu.
 13. Dostawca – Podmiot obcy, któremu E-sklep zleca dostawę zamówionych przez Klienta Produktów.

III.Składanie zamówienia

 1. Do korzystania ze E-sklepu wymagane jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. dysponowanie urządzeniem z dostępnym połączeniem z siecią Internet (komputer, smartfon, tablet),
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie, posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 2. Zamówienia  można składać po uprzednim zarejestrowaniu się i  zalogowaniu
  w E-sklepie lub jednorazowym skorzystaniu z jego usług poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 3. Aby zarejestrować się w sklepie internetowym należy wypełnić w sposób kompletny
  i zgodny z prawdą Formularz rejestracyjny a następnie dokonać rejestracji. W Formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz inne niezbędne do realizacji …… W przypadku zmiany danych podanych podczas rejestracji Klient powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji.
 4. Rejestracja w E-sklepie oraz posiadanie Konta jest bezpłatne i dobrowolne przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) korzystając z zakładki „usuń konto”.
 5. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, w którym niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży: Produkt/y oraz ich ilość, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, wybrany sposób płatności.
 6. Klient, który złożył zamówienie klikając w Przycisk ”KUPUJĘ I PŁACĘ”, zawiera Umowę sprzedaży z E-sklepem, Produktów określonych w Formularzu zamówienia.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Przyjęcie przez Sprzedawcę dokonanego przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. wysłanym, na wskazany przez Klienta
  w Formularzu zamówienia adres e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie opatrzone odpowiednim numerem, na podstawie którego zamówienie będzie realizowane.
 2. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu lub jego anulowania, informując o tym fakcie Sprzedawcę pod numerem +48 782 02 15 15 lub na adres e-mail: sklep@ladiesgym.pl w każdym momencie, aż do czasu otrzymania drogą elektroniczną powiadomienia o statusie „zrealizowano” na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.
 3. E-sklep udostępnia następujące sposoby płatności za złożone zamówienie:
  3.1 Płatność elektroniczną PayU przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry),
  3.2 Płatność przy odbiorze gotówką lub kartą płatniczą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych przed odbiorem zamówionego towaru, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 8 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Dostawa Produktów zamówionych w E-sklepie dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 7. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:, odbiór osobisty dostępny pod Adresem Spółki.
 8. Produkty składające się na zamówienie dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy,   zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.
 9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta możliwy jest w dni i w godzinach dostępnych pod adresem https://ladiesgym.pl/godziny-otwarcia/
 10. Termin dostawy Produktu do Klienta, wynosi do 14 dni roboczych, którego początek biegnie:
  10.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  10.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia otrzymania wiadomości e-mail o potwierdzeniu zamówienia.
 11. Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy w terminie do 8 dni roboczych, którego początek biegnie:
  11.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  11.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia otrzymania wiadomości e-mail o potwierdzeniu zamówienia.

V. Reklamacja produktu

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres siedziby spółki.
 3. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych
  z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamowanego towaru do 14 dni roboczych.
 6. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedawca wymieni Produkt na nowy i wyśle go do Klienta na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sprzedawca zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Produkt niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy zamówienia określonych w chwili złożenia zamówienia.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na Adres Spółki.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu w którym nastąpiło wydanie Klientowi Produktów.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na Adres Spółki
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu.
 5. W przypadku zwrotu Produktu poprzez ich odesłanie na Adres Spółki, bezpośrednie koszty jego zwrotu ponosi Klient.
 6. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, E-sklep może odstąpić od umowy  w przypadku:
  6.1 podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia,
  6.2 braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
  6.3 nieprawidłowo złożonego zamówienia,
  6.4 uznania przez E-sklep, że działania Klienta są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub prowadza do jego nadużycia, w szczególności: hackerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w E-sklepie, podszywania się pod inną osobę,
  6.5złożenia zamówienia w celu innym niż nabycie towarów oferowanych przez E-sklep.

VII. postanowienia końcowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ladies Gym danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji, która jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia i zakupu Produktów w E-sklepie.
 2. Klient wyraża zgodę na udostępnianie Ladies Gym danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności za Produkty zamówione w E-sklepie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umowy sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w E-sklepie. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).
 4. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
 5. Ladies Gym zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://ladiesgym.pl/regulamin/